Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

W zajęciach kółka plastycznego uczestniczą uczniowie klas drugich, jego celem jest:
•    kształtowanie wrażliwości, postawy uczuciowej, krytycyzmu, otwartości na przeżycia i odczucia innych
•    kształtowanie pozytywnej samooceny
•    rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań
•    rozbudzanie aktywności, ekspresji twórczej, wyrabianie umiejętności:
      o    posługiwania się różnorodnymi narzędziami ekspresji
      o    wyrażania swoich myśli, uczuć w formie prac plastycznych
      o    wartościowania, dokonywania uzasadniania wyborów dotyczących dzieł  sztuki i wytworów kolegów
      o    wnikliwego obserwowania otaczającego świata
      o    nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i organizowania sobie pracy

Prowadzący zajęcia: mgr Tatiana Przybylska

Program zajęć kółka historycznego adresowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych historią swej małej oraz dużej Ojczyzny.

Tematyka spotkań ustalana jest na początku każdego roku szkolnego, w taki sposób, by realizować cele ogólne. Do najważniejszych z nich należy: rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów, w tym na poznanie przez nich najbliższego środowiska i specyfiki regionu, kształtowanie ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych, przygotowanie uczniów do konkursów historycznych oraz występów artystycznych związanych ze szkolnymi obchodami świąt państwowych. 
Kółko historyczne, to ciekawa i pożyteczna forma spędzania wolnego czasu.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji.

 

Opiekun Kółka Historycznego
mgr Katarzyna Dębińska-Zwięczak

Koło BRD - środa 7 i 8 godzina lekcyjna

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY ZWIĄZANY Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE, PROGRAM  ma:

• wpływać na podnoszenie kultury uczestników ruchu drogowego

• propagować świadome i rozważne korzystanie z dróg i różnego rodzaju środków komunikacyjnych (np. rower, motorower)

• wpływać na  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej

CELE PROGRAMU

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2.Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.  

4.Popularyzowanie roweru jako środka transportu i związanych z tym form rekreacji i sportu.

5. Nabywanie i rozwój umiejętności jazdy na rowerze poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i turniejach.

6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku - w tym turystyki rowerowej, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

7. Pogłębianie wiedzy z zakresu techniki i motoryzacji.

8. Uczenie współdziałania w grupie (drużynie) i stosowania zasad fair play przy wszelkiego typu rywalizacji.

Opiekun Koła:

Eugeniusz Moskała

Symulacja skrzyżowań drogowych, reguła prawej ręki - wykonana w środowisku programistycznym SCRATCH.

Grafika i kodowanie - Kinga Kruszyna,  Projekt do pobrania >>>


Grafika i kodowanie - Filip Jagła,  Projekt do pobrania >>>