Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Akcja „Młodzi Głosują”

Celem edukacji obywatelskiej jest kształtowanie – już od najmłodszych lat – świadomości społecznej, dzięki której ludzie będą mogli podejmować dojrzałe decyzje.

Czytaj więcej: „Młodzi Głosują”

Sezon turystyczny rozpoczęty – wędrówka z „Pionierem” szlakami Beskidu Śląskiego

21.09.2019 roku sympatycy górskich wędrówek, wzięli udział w wycieczce  górskiej zorganizowanej przez opiekunów Koła Turystycznego „Pionier”.

Czytaj więcej: Sezon...

Zajęcia komputerowe „Uczę się, buduję, programuję” prowadzone są w klasach 1a, 3a i 3b przez Panią  Renatę Sierotę, Tatianę Przybylską i Monikę Stelmarczyk w ramach innowacji pedagogicznej.
Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę uczą się podstaw programowania z użyciem programu Scratch Jr. korzystają z  maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 co pozwala w formie zabawy rozwijać w nich kompetencje informatyczne, umiejętności manualne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

 

Cele zajęć muzycznych:

1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

2. Stwarzanie sytuacji do kontaktu z wielkimi dziełami sztuki i świadome współtworzenie jej.

3. Zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych.

4. Kształtowanie kultury muzycznej.

5. Kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.

6. Rozwijanie takich cech osobowości,jak dobrowolność i bezinteresowność.

Cele kierunkowe:

1. Rozwijanie umiejętności słuchania,postrzegania,przeżywania i rozumienia muzyki.

2. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.

3. Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego,wysokościowego i poczucia rytmu.

4. Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała.

5. Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. z artykulacją.

6. Kształtowanie smaku artystycznego i formułowania ocen estetycznych.

7. Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką.

8. Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół.

9. Zachęcanie do twórczych postaw,do budowania więzi międzyludzkich.

10. Przygotowanie do publicznych występów.

11. Praca dla dobrego wizerunku szkoły.

12. Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

Zajęcia odbywają się w środy w godz. 13.45-14.30 w sali nr 10.


                                                                         opiekun Marzena Muzyka

Kółko i krzyżyk - grafika i kodowanie Paweł Wernicki

Koło  matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne.
Głównym celem koła jest pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów . Większość tematów to tematy pokrywające się z działami programu nauczania matematyki w klasie ósmej oraz trzeciej oddziałów gimnazjalnych. Realizowane one będą równolegle z tematami na lekcjach. Tematy te przeplatane będą zajęciami przygotowującymi do konkursów matematycznych i tematami dodatkowymi wykraczającymi poza podstawę programową z matematyki. Uczniowie poprzez zabawę, gry dydaktyczne, rozwiązywanie interesujących zadań, mogą doskonalić biegłość rachunkową, ćwiczyć  pamięć, rozwijać logiczne myślenie oraz będą umieć  wykorzystać matematyczne umiejętności w życiu codziennym.
 Cele:
-    rozszerzanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
-    zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza podstawę programową nauczania matematyki,
-    popularyzacja matematyki wśród uczniów,
-    rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów ,
-    przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,
-    kształcenie umiejętności logicznego myślenia,
-    rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej,
-    analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie,
-    wyrabianie systematyczności, wytrwałości, dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w grupie,
-    integracja uczniów o podobnych zainteresowaniach,
-    kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Zajęcia odbywają się w środę w godzinach  13.45-14.30, 14.35-15.20.

Prowadzący: Agnieszka Piwowar

Zbieracz - grafika i kodowanie Maciej Kuś

 

Koło polonistyczne

Program koła polonistycznego kierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne oraz utrwalać i poszerzać wiedzę z zakresu literatury i językoznawstwa. Zajęcia umożliwią uczniom właściwy rozwój uzdolnień i umiejętności polonistycznych. Uczestnikami koła są uczniowie klas piątych, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych spotykają się we wtorki na 7. lekcji oraz w czwartki na 6. lekcji.

Cele ogólne:
•    rozwijanie zamiłowań i umiejętności humanistycznych;
•    ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego;
•    pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego;
•    rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów i uwrażliwianie na sztukę;
•    pobudzanie samodzielności uczniów i wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.

Cele szczegółowe:
•    kształtowanie postawy aktywnego odbioru dzieł literackich;
•    motywowanie do czytania oraz krytycznego odbioru tekstów literackich;
•    poszerzanie wiedzy o kulturze (film, teatr, literatura, malarstwo);
•    utrwalanie umiejętności pisania poprawnego pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym;
•    doskonalenie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej;
•    pobudzanie chęci podejmowania działań pisarskich;
•    propagowanie poprawnej polszczyzny i bogacenie zasobu słownictwa uczniów;
•    doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy i recytacji;
•    pobudzanie do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań i eksperymentów;
•    aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejmowania inicjatywy oraz realizowania pomysłów;
•    rozwijanie twórczej wyobraźni;
•    przygotowywanie uczniów do wybranych konkursów.

Formy i metody pracy oraz środki dydaktyczne dostosowywane są do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

                            Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Wasilew

Platformówka - grafika i kodowanie Marcin Dutka

 

KOŁO MATEMATYCZNE
dla klas młodszych

    Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.
    Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać już od najmłodszych lat. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.
    Udział w zajęciach koła matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności.
    Uczestnikami koła matematycznego są uczniowie klas czwartych i piątych. Zajęcia odbywają się we wtorki na 7 godzinie lekcyjnej.

Cele ogólne:
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji,
- doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności,
- przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,
- opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych,
- opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie uzdolnień,
- uczenie logicznego myślenia,
- aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów,
- wdrażanie do rozwiązywania problemów praktycznych,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań,
- uczenie uważnego analizowania treści zadań.

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Miler

Rok Wolontariatu – nasza akcja!

            Rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Wolontariatu, natomiast 5 grudnia obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

Czytaj więcej: Rok Wolontariatu