Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Mozaika wykonana w środowisku programistycznym SCRATCH.

Grafika i kodowanie - Kacper Sopałowicz,  Projekt do pobrania >>>


 

 

Gra spadachroniarz wykonana w środowisku programistycznym SCRATCH.

Grafika i kodowanie - Piotr Klaptocz,  Projekt do pobrania >>>


 

Gra wyścigi wykonana w środowisku programistycznym SCRATCH.

Grafika i kodowanie - Piotr Kłaptocz,  Projekt do pobrania >>>


 

Kalkulator - wykonany w środowisku programistycznym SCRATCH.

Grafika i kodowanie - Marcin_Dutka,  Projekt do pobrania >>>


Koło języka angielskiego

Cele:

 • rozwijanie wiedzy i kształtowanie sprawności językowych z naciskiem na sprawności komunikacyjne,
 • wzbogacanie wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego i kultury brytyjskiej,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych dotyczących języka angielskiego.

 

Termin zajęć: czwartek godz. 13:40 - 14:25

 

Prowadzący: Bartłomiej Krótki

Koło matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Założeniem programu jest  rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Poprzez zabawę, gry dydaktyczne, rozwiązywanie interesujących zadań, będą doskonali biegłość rachunkową, ćwiczyli  pamięć, rozwijali logiczne myślenie oraz będą umieli wykorzystać matematyczne umiejętności w życiu codziennym.

 

CELE:

 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z tekstu matematycznego,
 • Kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
 • Analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie,
 • Dostrzeganie potrzeby samokształcenia,
 • Wyrabianie systematyczności, wytrwałości, dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w grupie,
 • Integracja uczniów o podobnych zainteresowaniach,
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • Przygotowanie uczestników koła do konkursów matematycznych.

Opiekun: mgr Edyta Sojka

Koło biblijno-liturgiczne

Cele zajęć:

Koło biblijno-liturgiczne skupia się na przygotowaniu dzieci do różnego rodzaju konkursów religijnych np: "Jonasz" jak pozwala przygotować się szczególnie chłopcom do pełnienia posługi ministranta przy ołtarzu.

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę: od 9:00-10:00 w salce katechetycznej przy probostwie.

 

Prowadzący: ks. Grzegorz Gaweł

Koło teatralne dla uczniów klas 4-6 oraz klas starszych i Gimnazjum to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy poznają tajniki wiedzy związanej z teatrem. Pod opieką nauczyciela uczniowie kształtują swoją wyobraźnię i twórczą aktywność. Zanim młodzi aktorzy wyjdą na scenę, ćwiczą dykcję, czyli piękną wymowę. Zajęcia są dla podopiecznych także okazją, aby nauczyli się współdziałać w grupie i dorastać do określonych ról społecznych.

Zadaniem szkolnego koła teatralnego jest również dbanie o rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez ciekawe spędzanie czasu, łączące naukę z zabawą. Członkowie uczą się także dbania o piękno języka polskiego. Celem zajęć jest promowanie polskiej kultury.

Koło teatralne jest skierowana do wszystkich uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności aktorskie.

Uczestnicy koła w ramach zajęć pozalekcyjnych spotykają się we wtorki na 8. lekcji (klasy VII-Gimnazjum) oraz w czwartki na 6. lekcji ( klasy 4-6).

Cele koła teatralnego:

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej dzieci,

- wzbogacanie słownictwa,

- kształcenie poprawnej wymowy,

- nabywanie umiejętności poruszania się i mówienia na scenie,

- pokonywanie nieśmiałości i wyzbycie się kompleksów,

- zdobywanie wiedzy,

- rozwój kulturalny.

                                                             Nauczyciel prowadzący: mgr Marta Szymeczek

KOŁO PLASTYCZNE DLA KLAS  STARSZYCH

nauczyciel prowadzący: Iwona Gawlas


Cele:

 • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
 • Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.
 • Rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia.
 • Rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu.
 • Zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów.
 • Posługiwanie się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
 • Zapoznanie z kształtem, kolorem i bryłą poprzez twórcze zabawy.
 • Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami.
 • Promowanie prac i ich autorów poprzez uczestnictwo w konkursach plastycznych.
 • Rozwijanie wrażliwości, umiejętności obserwacji i odbioru sztuki.
 • Kształcenie uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej, myślenia obrazowego, umiejętności oceniania i wyboru.
 • Doskonalenie warsztatu pracy młodego artysty.
 • Wpływanie na interakcje w odbiorze i realizacji siebie poprzez sztukę.
 • Ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 • Rozwijanie współpracy w grupie.

Zajęcie odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji w sali 60.

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

 

Cele ogólne

 • Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia,
 • Uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała.

 

Cele szczegółowe

 • Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,
 • Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,
 • Motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników – udział w zawodach,
 • Utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych,
 • Rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów,
 • Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • Poznanie walorów rekreacyjno – sportowych swojej miejscowości i okolic oraz wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.

 

Treści kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych,
 • Przepisy zabaw i gier sportowych,
 • Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych,
 • Zasady używania przyborów i sprzętu sportowego,
 • Samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń,
 • Podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, zmiana stroju po zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu),
 • Wpływ aktywności ruchowej na organizm,
 • Wypoczynek czynny i bierny.

ZAJĘCIA PROWADZĄ: 
mgr KRZYSZTOF HYRLIK (środa 7,8l),
mgr AGATA KRUPIŃSKA (środa 1l),
mgr PIOTR KRUPIŃSKI (poniedziałek 7,8,9l, wtorek 6,7,8,9l, czwartek 8,9,10l),
mgr BARTOSZ PIETRYJA (poniedziałek 7,8l,  wtorek 8.9l,  środa  7.15-8.00, czwartek 8l)

Kółko biblijne.


Cele:

 • rozbudzenie zainteresowania uczniów Biblią, jej treścią i przesłaniem,
 • rozbudzenie duchowej wrażliwości dziecka,
 • rozwijanie w oparciu o Biblię, własnych wzorców, postaw i szacunku wobec innych,
 • pomoc uczniom w odkrywaniu prawd biblijnych i wykorzystaniu ich w swoim życiu.

 

Prowadzący - ks. Andrzej Dyczek. Zajęcia, co drugi piątek w godzinach 13:40-14:25.

W zajęciach kółka plastycznego uczestniczą uczniowie klas drugich, jego celem jest:
•    kształtowanie wrażliwości, postawy uczuciowej, krytycyzmu, otwartości na przeżycia i odczucia innych
•    kształtowanie pozytywnej samooceny
•    rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań
•    rozbudzanie aktywności, ekspresji twórczej, wyrabianie umiejętności:
      o    posługiwania się różnorodnymi narzędziami ekspresji
      o    wyrażania swoich myśli, uczuć w formie prac plastycznych
      o    wartościowania, dokonywania uzasadniania wyborów dotyczących dzieł  sztuki i wytworów kolegów
      o    wnikliwego obserwowania otaczającego świata
      o    nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i organizowania sobie pracy

Prowadzący zajęcia: mgr Tatiana Przybylska