Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Kółko biblijne.


Cele:

 • rozbudzenie zainteresowania uczniów Biblią, jej treścią i przesłaniem,
 • rozbudzenie duchowej wrażliwości dziecka,
 • rozwijanie w oparciu o Biblię, własnych wzorców, postaw i szacunku wobec innych,
 • pomoc uczniom w odkrywaniu prawd biblijnych i wykorzystaniu ich w swoim życiu.

 

Prowadzący - ks. Andrzej Dyczek. Zajęcia, co drugi piątek w godzinach 13:40-14:25.

Koło języka angielskiego

Cele:

 • rozwijanie wiedzy i kształtowanie sprawności językowych z naciskiem na sprawności komunikacyjne,
 • wzbogacanie wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego i kultury brytyjskiej,
 • przygotowanie do uczestnictwa w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych dotyczących języka angielskiego.

 

Termin zajęć: czwartek godz. 13:40 - 14:25

 

Prowadzący: Bartłomiej Krótki

Koło matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne. Założeniem programu jest  rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów. Poprzez zabawę, gry dydaktyczne, rozwiązywanie interesujących zadań, będą doskonali biegłość rachunkową, ćwiczyli  pamięć, rozwijali logiczne myślenie oraz będą umieli wykorzystać matematyczne umiejętności w życiu codziennym.

 

CELE:

 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych,
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z tekstu matematycznego,
 • Kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
 • Analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie,
 • Dostrzeganie potrzeby samokształcenia,
 • Wyrabianie systematyczności, wytrwałości, dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w grupie,
 • Integracja uczniów o podobnych zainteresowaniach,
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • Przygotowanie uczestników koła do konkursów matematycznych.

Opiekun: mgr Edyta Sojka

Koło teatralne dla uczniów klas 4-6 oraz klas starszych i Gimnazjum to zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy poznają tajniki wiedzy związanej z teatrem. Pod opieką nauczyciela uczniowie kształtują swoją wyobraźnię i twórczą aktywność. Zanim młodzi aktorzy wyjdą na scenę, ćwiczą dykcję, czyli piękną wymowę. Zajęcia są dla podopiecznych także okazją, aby nauczyli się współdziałać w grupie i dorastać do określonych ról społecznych.

Zadaniem szkolnego koła teatralnego jest również dbanie o rozwijanie zainteresowań uczniów, poprzez ciekawe spędzanie czasu, łączące naukę z zabawą. Członkowie uczą się także dbania o piękno języka polskiego. Celem zajęć jest promowanie polskiej kultury.

Koło teatralne jest skierowana do wszystkich uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności aktorskie.

Uczestnicy koła w ramach zajęć pozalekcyjnych spotykają się we wtorki na 8. lekcji (klasy VII-Gimnazjum) oraz w czwartki na 6. lekcji ( klasy 4-6).

Cele koła teatralnego:

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej dzieci,

- wzbogacanie słownictwa,

- kształcenie poprawnej wymowy,

- nabywanie umiejętności poruszania się i mówienia na scenie,

- pokonywanie nieśmiałości i wyzbycie się kompleksów,

- zdobywanie wiedzy,

- rozwój kulturalny.

                                                             Nauczyciel prowadzący: mgr Marta Szymeczek

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

 

Cele ogólne

 • Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia,
 • Uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała.

 

Cele szczegółowe

 • Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,
 • Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,
 • Motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników – udział w zawodach,
 • Utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych,
 • Rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów,
 • Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • Poznanie walorów rekreacyjno – sportowych swojej miejscowości i okolic oraz wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.

 

Treści kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych,
 • Przepisy zabaw i gier sportowych,
 • Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych,
 • Zasady używania przyborów i sprzętu sportowego,
 • Samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń,
 • Podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, zmiana stroju po zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu),
 • Wpływ aktywności ruchowej na organizm,
 • Wypoczynek czynny i bierny.

ZAJĘCIA PROWADZĄ: 
mgr KRZYSZTOF HYRLIK (środa 7,8l),
mgr AGATA KRUPIŃSKA (środa 1l),
mgr PIOTR KRUPIŃSKI (poniedziałek 7,8,9l, wtorek 6,7,8,9l, czwartek 8,9,10l),
mgr BARTOSZ PIETRYJA (poniedziałek 7,8l,  wtorek 8.9l,  środa  7.15-8.00, czwartek 8l)

W zajęciach kółka plastycznego uczestniczą uczniowie klas drugich, jego celem jest:
•    kształtowanie wrażliwości, postawy uczuciowej, krytycyzmu, otwartości na przeżycia i odczucia innych
•    kształtowanie pozytywnej samooceny
•    rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań
•    rozbudzanie aktywności, ekspresji twórczej, wyrabianie umiejętności:
      o    posługiwania się różnorodnymi narzędziami ekspresji
      o    wyrażania swoich myśli, uczuć w formie prac plastycznych
      o    wartościowania, dokonywania uzasadniania wyborów dotyczących dzieł  sztuki i wytworów kolegów
      o    wnikliwego obserwowania otaczającego świata
      o    nabywanie umiejętności współdziałania w grupie i organizowania sobie pracy

Prowadzący zajęcia: mgr Tatiana Przybylska

Program zajęć kółka historycznego adresowany jest do uczniów szczególnie zainteresowanych historią swej małej oraz dużej Ojczyzny.

Tematyka spotkań ustalana jest na początku każdego roku szkolnego, w taki sposób, by realizować cele ogólne. Do najważniejszych z nich należy: rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów, w tym na poznanie przez nich najbliższego środowiska i specyfiki regionu, kształtowanie ciekawości poznawczej, aktywnej postawy wobec rzeczywistości oraz podstawowych wartości humanistycznych i patriotycznych, przygotowanie uczniów do konkursów historycznych oraz występów artystycznych związanych ze szkolnymi obchodami świąt państwowych. 
Kółko historyczne, to ciekawa i pożyteczna forma spędzania wolnego czasu.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki na 7 lekcji.

 

Opiekun Kółka Historycznego
mgr Katarzyna Dębińska-Zwięczak

Koło BRD - środa 7 i 8 godzina lekcyjna

PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY ZWIĄZANY Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE, PROGRAM  ma:

• wpływać na podnoszenie kultury uczestników ruchu drogowego

• propagować świadome i rozważne korzystanie z dróg i różnego rodzaju środków komunikacyjnych (np. rower, motorower)

• wpływać na  poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej

CELE PROGRAMU

1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

2.Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.

3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.  

4.Popularyzowanie roweru jako środka transportu i związanych z tym form rekreacji i sportu.

5. Nabywanie i rozwój umiejętności jazdy na rowerze poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i turniejach.

6. Propagowanie aktywnych form wypoczynku - w tym turystyki rowerowej, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

7. Pogłębianie wiedzy z zakresu techniki i motoryzacji.

8. Uczenie współdziałania w grupie (drużynie) i stosowania zasad fair play przy wszelkiego typu rywalizacji.

Opiekun Koła:

Eugeniusz Moskała

Symulacja skrzyżowań drogowych, reguła prawej ręki - wykonana w środowisku programistycznym SCRATCH.

Grafika i kodowanie - Kinga Kruszyna,  Projekt do pobrania >>>


Grafika i kodowanie - Filip Jagła,  Projekt do pobrania >>>