Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

KOŁO MATEMATYCZNE
dla klas młodszych

    Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.
    Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać już od najmłodszych lat. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.
    Udział w zajęciach koła matematycznego stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności.
    Uczestnikami koła matematycznego są uczniowie klas czwartych i piątych. Zajęcia odbywają się we wtorki na 7 godzinie lekcyjnej.

Cele ogólne:
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji,
- doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności,
- przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,
- opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych,
- opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie uzdolnień,
- uczenie logicznego myślenia,
- aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów,
- wdrażanie do rozwiązywania problemów praktycznych,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań,
- uczenie uważnego analizowania treści zadań.

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Anna Miler