Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

SZKOLNE KOŁO EDUKACJI REGIONALNEJ I OBYWATELSKIEJ

I. CELE OGÓLNE
Celem edukacji obywatelskiej w szkole jest przygotowywanie uczniów do stawania się aktywnymi i zaangażowanymi w kwestie społeczne obywatelami. Przekazując wiedzę i rozwijając umiejętności w zakresie funkcjonowania władzy centralnej i samorządu lokalnego oraz kształtując postawę nastawioną na współpracę, solidarność i odpowiedzialność tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Regionalizm w szkole to kształtowanie etycznej postawy wobec „małej ojczyzny” oraz pielęgnowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

II. KOŁO EDUKACJI REGIONALNEJ I OBYWATELSKIEJ realizuje powyższe zamierzenia. Ważnym celem Koła jest wzmacnianie postawy patriotycznej u uczniów w oparciu o  szacunek do przodków, symboli narodowych oraz poczucie lojalności wobec społeczności w której żyją, nie zapominając o poszanowaniu innych narodów.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE KOŁA NASTAWIONE SĄ NA:
a.    rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów z uwzględnieniem wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym oraz lokalnym,

b.    rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
 kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
c.    doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
d.    rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,  przygotowanie młodzieży do konkursów oraz organizowania konkursów
e.     pokazanie młodzieży sposobów na pożyteczne spędzanie wolnego czasu
f.     wdrażanie do samodzielnej pracy,
g.     przydzielanie uczniom zadań w zależności od ich zdolności oraz zainteresowań,
h.     zachęcanie do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy, krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,
i.    kształcenie postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.

IV. CZŁONKOWIE KOŁA
Koło skierowane jest do uczniów klas 4-8. Podpisując deklarację, uczeń zobowiązuje się do przestrzegania ustaleń – regularnego uczestnictwa i wykonywania przydzielonych zadań. Nieobecność w zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica. Uczniowie którzy z przyczyn niezależnych nie mogą regularnie brać udział w spotkaniach Koła mogą po ustaleniu z opiekunem podjąć się działań. Uczestnictwo w pracach Koła nagradzane jest bieżącymi uwagami zachowania oraz za rzetelną, systematyczną pracę - oceną cząstkową- celującą - wagi 3 na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego.

W roku szkolnym 2019/2020 spotkania Koła odbywają się 2 razy w tygodniu:
w poniedziałki na lekcji 7– dla klas młodszych, sala nr 7;
we wtorki na lekcji 7 - dla klas starszych, sala nr 44.


 Opiekunem Koła jest Katarzyna Jakubiec-Broda.

Zajęcia komputerowe „Uczę się, buduję, programuję” prowadzone są w klasach 1a, 3a i 3b przez Panią  Renatę Sierotę, Tatianę Przybylską i Monikę Stelmarczyk w ramach innowacji pedagogicznej.
Podczas zajęć dzieci poprzez zabawę uczą się podstaw programowania z użyciem programu Scratch Jr. korzystają z  maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2.0 co pozwala w formie zabawy rozwijać w nich kompetencje informatyczne, umiejętności manualne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.

 

Koło  matematyczne skupia uczniów wykazujących uzdolnienia i zainteresowania matematyczne.
Głównym celem koła jest pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki oraz rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów . Większość tematów to tematy pokrywające się z działami programu nauczania matematyki w klasie ósmej oraz trzeciej oddziałów gimnazjalnych. Realizowane one będą równolegle z tematami na lekcjach. Tematy te przeplatane będą zajęciami przygotowującymi do konkursów matematycznych i tematami dodatkowymi wykraczającymi poza podstawę programową z matematyki. Uczniowie poprzez zabawę, gry dydaktyczne, rozwiązywanie interesujących zadań, mogą doskonalić biegłość rachunkową, ćwiczyć  pamięć, rozwijać logiczne myślenie oraz będą umieć  wykorzystać matematyczne umiejętności w życiu codziennym.
 Cele:
-    rozszerzanie i pogłębianie wiadomości i umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
-    zapoznanie uczniów z zagadnieniami wykraczającymi poza podstawę programową nauczania matematyki,
-    popularyzacja matematyki wśród uczniów,
-    rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów ,
-    przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych,
-    kształcenie umiejętności logicznego myślenia,
-    rozwijanie pamięci, wyobraźni przestrzennej,
-    analizowanie problemów i twórcze ich rozwiązywanie,
-    wyrabianie systematyczności, wytrwałości, dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w grupie,
-    integracja uczniów o podobnych zainteresowaniach,
-    kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Zajęcia odbywają się w środę w godzinach  13.45-14.30, 14.35-15.20.

Prowadzący: Agnieszka Piwowar

Cele zajęć muzycznych:

1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

2. Stwarzanie sytuacji do kontaktu z wielkimi dziełami sztuki i świadome współtworzenie jej.

3. Zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych.

4. Kształtowanie kultury muzycznej.

5. Kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.

6. Rozwijanie takich cech osobowości,jak dobrowolność i bezinteresowność.

Cele kierunkowe:

1. Rozwijanie umiejętności słuchania,postrzegania,przeżywania i rozumienia muzyki.

2. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.

3. Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego,wysokościowego i poczucia rytmu.

4. Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała.

5. Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. z artykulacją.

6. Kształtowanie smaku artystycznego i formułowania ocen estetycznych.

7. Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką.

8. Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół.

9. Zachęcanie do twórczych postaw,do budowania więzi międzyludzkich.

10. Przygotowanie do publicznych występów.

11. Praca dla dobrego wizerunku szkoły.

12. Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 13.45-14.30 oraz środy w godz. 12.45-13.30  w sali nr 10.


                                                                         opiekun Marzena Muzyka

Koło polonistyczne

Program koła polonistycznego kierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne oraz utrwalać i poszerzać wiedzę z zakresu literatury i językoznawstwa. Zajęcia umożliwią uczniom właściwy rozwój uzdolnień i umiejętności polonistycznych. Uczestnikami koła są uczniowie klas piątych, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych spotykają się we wtorki na 7. lekcji oraz w czwartki na 6. lekcji.

Cele ogólne:
•    rozwijanie zamiłowań i umiejętności humanistycznych;
•    ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego;
•    pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego;
•    rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów i uwrażliwianie na sztukę;
•    pobudzanie samodzielności uczniów i wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.

Cele szczegółowe:
•    kształtowanie postawy aktywnego odbioru dzieł literackich;
•    motywowanie do czytania oraz krytycznego odbioru tekstów literackich;
•    poszerzanie wiedzy o kulturze (film, teatr, literatura, malarstwo);
•    utrwalanie umiejętności pisania poprawnego pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym;
•    doskonalenie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej;
•    pobudzanie chęci podejmowania działań pisarskich;
•    propagowanie poprawnej polszczyzny i bogacenie zasobu słownictwa uczniów;
•    doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy i recytacji;
•    pobudzanie do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań i eksperymentów;
•    aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejmowania inicjatywy oraz realizowania pomysłów;
•    rozwijanie twórczej wyobraźni;
•    przygotowywanie uczniów do wybranych konkursów.

Formy i metody pracy oraz środki dydaktyczne dostosowywane są do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

                            Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Wasilew