Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

Koło polonistyczne

Program koła polonistycznego kierowany jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne oraz utrwalać i poszerzać wiedzę z zakresu literatury i językoznawstwa. Zajęcia umożliwią uczniom właściwy rozwój uzdolnień i umiejętności polonistycznych. Uczestnikami koła są uczniowie klas piątych, którzy w ramach zajęć pozalekcyjnych spotykają się we wtorki na 7. lekcji oraz w czwartki na 6. lekcji.

Cele ogólne:
•    rozwijanie zamiłowań i umiejętności humanistycznych;
•    ugruntowanie wiedzy zdobytej na lekcjach języka polskiego;
•    pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów z wybranych dziedzin języka polskiego;
•    rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów i uwrażliwianie na sztukę;
•    pobudzanie samodzielności uczniów i wzmacnianie ich poczucia własnej wartości.

Cele szczegółowe:
•    kształtowanie postawy aktywnego odbioru dzieł literackich;
•    motywowanie do czytania oraz krytycznego odbioru tekstów literackich;
•    poszerzanie wiedzy o kulturze (film, teatr, literatura, malarstwo);
•    utrwalanie umiejętności pisania poprawnego pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym;
•    doskonalenie umiejętności tworzenia różnych form wypowiedzi pisemnej;
•    pobudzanie chęci podejmowania działań pisarskich;
•    propagowanie poprawnej polszczyzny i bogacenie zasobu słownictwa uczniów;
•    doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy i recytacji;
•    pobudzanie do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań i eksperymentów;
•    aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejmowania inicjatywy oraz realizowania pomysłów;
•    rozwijanie twórczej wyobraźni;
•    przygotowywanie uczniów do wybranych konkursów.

Formy i metody pracy oraz środki dydaktyczne dostosowywane są do bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów.

                            Nauczyciel prowadzący: mgr Katarzyna Wasilew