Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

 

Cele ogólne

 • Promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 • Kształtowanie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia,
 • Uświadomienie potrzeby zdrowego stylu życia i dbania o prawidłową postawę ciała.

 

Cele szczegółowe

 • Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej i grupowej,
 • Rozbudzanie zainteresowań różnymi formami aktywności fizycznej,
 • Motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników – udział w zawodach,
 • Utrwalanie nawyków higieniczno – zdrowotnych,
 • Rozwijanie odpowiedzialności i inwencji twórczej uczniów,
 • Uświadomienie potrzeby dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
 • Poznanie walorów rekreacyjno – sportowych swojej miejscowości i okolic oraz wytwarzanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego.

 

Treści kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie własne i innych,
 • Przepisy zabaw i gier sportowych,
 • Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach sportowych,
 • Zasady używania przyborów i sprzętu sportowego,
 • Samodyscyplina, samokontrola i asekuracja przy wykonywaniu ćwiczeń,
 • Podstawowe nawyki higieniczne (czystość ubrania i ciała, troska o własne ciało, zmiana stroju po zajęciach ruchowych, hartowanie organizmu),
 • Wpływ aktywności ruchowej na organizm,
 • Wypoczynek czynny i bierny.

ZAJĘCIA PROWADZĄ: 
mgr KRZYSZTOF HYRLIK (środa 7,8l),
mgr AGATA KRUPIŃSKA (środa 1l),
mgr PIOTR KRUPIŃSKI (poniedziałek 7,8,9l, wtorek 6,7,8,9l, czwartek 8,9,10l),
mgr BARTOSZ PIETRYJA (poniedziałek 7,8l,  wtorek 8.9l,  środa  7.15-8.00, czwartek 8l)