Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Mazańcowicach

SZKOLNE KOŁO EDUKACJI REGIONALNEJ I OBYWATELSKIEJ

I. CELE OGÓLNE
Celem edukacji obywatelskiej w szkole jest przygotowywanie uczniów do stawania się aktywnymi i zaangażowanymi w kwestie społeczne obywatelami. Przekazując wiedzę i rozwijając umiejętności w zakresie funkcjonowania władzy centralnej i samorządu lokalnego oraz kształtując postawę nastawioną na współpracę, solidarność i odpowiedzialność tworzy się społeczeństwo obywatelskie. Regionalizm w szkole to kształtowanie etycznej postawy wobec „małej ojczyzny” oraz pielęgnowanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

II. KOŁO EDUKACJI REGIONALNEJ I OBYWATELSKIEJ realizuje powyższe zamierzenia. Ważnym celem Koła jest wzmacnianie postawy patriotycznej u uczniów w oparciu o  szacunek do przodków, symboli narodowych oraz poczucie lojalności wobec społeczności w której żyją, nie zapominając o poszanowaniu innych narodów.

III. CELE SZCZEGÓŁOWE KOŁA NASTAWIONE SĄ NA:
a.    rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów z uwzględnieniem wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym oraz lokalnym,

b.    rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz korzystania z wiedzy innych ludzi,
 kształcenie zdolności podejmowania odpowiedzialnych działań,
c.    doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikowania się i przekazu informacji,
d.    rozwijanie umiejętności organizowania własnej pracy,  przygotowanie młodzieży do konkursów oraz organizowania konkursów
e.     pokazanie młodzieży sposobów na pożyteczne spędzanie wolnego czasu
f.     wdrażanie do samodzielnej pracy,
g.     przydzielanie uczniom zadań w zależności od ich zdolności oraz zainteresowań,
h.     zachęcanie do prezentowania własnych opinii i sądów na różne tematy, krytycznej postawy wobec otaczającej rzeczywistości,
i.    kształcenie postawy zaangażowania w życie szkoły i środowiska lokalnego.

IV. CZŁONKOWIE KOŁA
Koło skierowane jest do uczniów klas 4-8. Podpisując deklarację, uczeń zobowiązuje się do przestrzegania ustaleń – regularnego uczestnictwa i wykonywania przydzielonych zadań. Nieobecność w zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica. Uczniowie którzy z przyczyn niezależnych nie mogą regularnie brać udział w spotkaniach Koła mogą po ustaleniu z opiekunem podjąć się działań. Uczestnictwo w pracach Koła nagradzane jest bieżącymi uwagami zachowania oraz za rzetelną, systematyczną pracę - oceną cząstkową- celującą - wagi 3 na koniec półrocza i na koniec roku szkolnego.

W roku szkolnym 2019/2020 spotkania Koła odbywają się 2 razy w tygodniu:
w poniedziałki na lekcji 7– dla klas młodszych, sala nr 7;
we wtorki na lekcji 7 - dla klas starszych, sala nr 44.


 Opiekunem Koła jest Katarzyna Jakubiec-Broda.